Webhook

Code webhook
Đối với website không sử dụng WooCommerce, bạn sử dụng mẫu webhook dưới đây. Ví dụ sau sử dụng NodeJS Express Framework làm mẫu:
//webhook for process order
routes.post('/process-order', async (req, res) => {
var result = {};
const {data} = req.body;
result.error=1;
result.msg = '';
if(data) {
for(let i=0;i<data.length;i++) {
result._ok=1; //important: xác nhận webhook đã xử lý
//lấy nội dung chuyển khoản
if(is_JSON(data[i].description)) {
var jsonDes = typeof data[i].description=='string'? JSON.parse(data[i].description): data[i].description;
if(jsonDes.code) data[i].description = jsonDes.code;
}
//số tiền mà khách hàng chuyển khoản
data[i].amount;
//your code..
}
}
res.status(200).send(result);
});